Torsdag den 17. september afholder Partnerskab for Østersøturisme stiftende generalforsamling på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Efter et langt forarbejde bliver Partnerskab for Østersøturisme endelig en realitet ved afholdelsen af den stiftende generalforsamling den 17. september. Dansk Kyst- og Naturturisme håber at se så mange turisterhvervsaktører, turismefremmeorganisationer og repræsentanter fra Østersøkommunerne, samt de stiftende regioner som muligt.

Partnerskabet stiftes som en netværksbaseret forening for dem, der vil og kan. Stifterne af foreningen er: de tre østersøvendte regioner, Bornholms regionskommune, Dansk Kyst- og Naturturisme, samt de 3 KKR fra de tre regioner. Medlemmer af foreningen er som udgangspunkt destinationsselskaber, kommuner og relevante private aktører.

Formålet er at skabe vækst og udvikling i turismeerhvervet ved Østersøen og hos aktører, der kan og vil bidrage til udviklingen af Østersøturismen.

Der foreslås en bestyrelse med 11 medlemmer som fordeler sig således:

 • 4 fra kommunerne: 1 udpeget af hver KKR + 1 fra Bornholm (formanden vælger blandt disse)
 • 3 fra regionerne: en fra hver af de stiftende regioner
 • 3 udpeges blandt de øvrige medlemmer på generalforsamlingen; her bør der stiles efter repræsentation fra virksomheder, hvor der er en geografisk og størrelsesmæssig spredning
 • 1 fra Dansk Kyst- og Naturturisme

Dagsorden for den stiftende generalforsamling

 • Kl. 10:00 Velkomst og kaffe
 • Kl. 10:15 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Kl. 10:20 Gennemgang af vedtægter
 • Kl. 10:30 Godkendelse af foreningens handlingsplan
 • Kl. 11:00 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 • Kl. 11:10 Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Kl. 11:20 Formandens beretning (Regnskabsaflæggelse, behandling af indkomne forslag, eventuelt)

Herefter serveres en let frokost, og efterfølgende har arkæolog og markedsføringsansvarlige ved museet, Rikke Johansen, tilbudt en rundvisning på museet.

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen på mail til ksc@kystognaturturisme.dk. Desuden vil vi gerne vide, om du/I ønsker at deltage i den efterfølgende frokost og rundvisningen på museet. 

Her finder du:

Udkast til vedtægterne for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme.

Udkast til handlingsplan for Partnerskab for Østersøturisme.