Dansk Kyst- og Naturturisme har i samarbejde med Epinion gennemført en analyse af danske feriehusejeres anvendelse af eget feriehus samt deres forbrug i lokalområdet. Analysen afslører et meget stort potentiale for at højne udnyttelsesgraden til udlejning, men samtidig viser den, at det er svært at få danskerne til at leje sommerhuset ud.

For første gang er feriehusejernes brug af sommerhuset og forbrug i lokalområderne blevet undersøgt og kortlagt i detaljer i fire af landets vigtige sommerhusområder: Varde/Ringkøbing-Skjern, Djursland, Odsherred og Nordsjælland.

Rapporten, der er baseret på svar fra 3.617 feriehusejere, afslører et meget stort potentiale for bedre udnyttelse af den danske feriehuskapacitet. Læs rapporten her.

På tværs af destinationerne er feriehusene gennemsnitligt i brug 76 dage om året, enten af ejeren selv, ved udlån eller udlejning. Det betyder, at feriehusene står tomme i 289 dage om året, hvilket svarer til ca. 4/5 af årets dage. Analysen indikerer altså, at der er rigelig kapacitet til merbrug - enten eget eller udlejningsbrug - og særligt uden for højsæsonen.

En ny analyse af feriehusejeres brug af eget feriehus afslører et stort potentiale for at højne udnyttelsesgraden.

En ny analyse af feriehusejeres brug af eget feriehus afslører et stort potentiale for at højne udnyttelsesgraden.

”Et af de væsentligste spørgsmål i dansk turisme lige nu er, hvordan vi udvider den markedsrelevante kapacitet i feriehusudlejningen. Der er et meget stort uudnyttet potentiale i at få flere feriehuse på udlejningsmarkedet – også selvom man tager højde for, at ikke alle huse egner sig til udlejning. Det er derfor særdeles oplagt at se nærmere på, hvordan vi kan øge incitamentet til at leje ud hos den gruppe, der ikke gør det i dag,” siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Undersøgelsens resultater tyder dog på, at sommerhusejere, der ikke lejer ud, er svære at overtale. I undersøgelsen svarer kun 10 procent af de adspurgte, som ikke lejer ud, at de overvejer at gøre det. Hvis denne gruppe gør alvor af tankerne vil dette dog – alene i de fire områder, der er omfattet af undersøgelsen – kunne skabe yderligere 11.692 udlejningsuger på årsplan.

Udlejning skaber arbejdspladser

Hos Feriehusudlejernes Brancheforening har man på medlemmernes vegne længe efterspurgt politiske initiativer, der kan højne danskernes lyst til at leje sommerhuset ud. Her er erfaringen, at der skal en større økonomisk gevinst og oplysning til for at flytte huse ud på markedet:

”Når man vælger at leje sit sommerhus ud, er den altoverskyggende årsag de økonomiske overvejelser. Men når det er sagt, er det vores erfaring, at der også kan flyttes på mange sommerhusejeres holdninger til udlejning ved oplysning om reglerne og ved at kaste lys på gevinsterne ved mere turisme og dermed mere liv i lokalområderne,” siger vicedirektør i Feriehusudlejernes Brancheforening, Poul Fejer Christiansen, tilføjer:

”Den opgave ligger dels hos os, dels hos kommunerne. Men politisk mener vi også, at der må være motivation for at lave reglerne om på baggrund af de store samfundsøkonomiske gevinster, der vil være ved en bedre udnyttelse af potentialet. Hvis regeringen som forventet får gennemført en forhøjelse af bundfradraget for sommerhusudlejning fra 22.000 kr. til 36.000 kr., forventer vi, at der kommer yderligere 2.000 sommerhuse på markedet som et direkte resultat heraf. Og vi ved, at for hver tre sommerhuse, der kommer på udlejningsmarkedet, svarer det til én fuldtidsbeskæftiget.”

Fakta om undersøgelsen

  • Rapporten er baseret på svar fra 3.617 feriehusejere, der alle har udfyldt et spørgeskema om bl.a. deres brug af feriehuset
  • Målgruppen for undersøgelsen er ejere af feriehuse i: Varde/Ringkøbing-Skjern, Djursland, Odsherred og Nordsjælland. I disse områder har man til sammen ca. 72.000 feriehuse – fraregnet blandt andet feriehuse, der benyttes til helårsbeboelse. Heraf er 10.000 tilfældigt udvalgte feriehusejere inviteret til at deltage i undersøgelsen
  • Undersøgelsen er gennemført af Epinion på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme samt kommuner og destinationsselskaber i de fire sommerhusområder
  • Rapporten undersøger feriehusejerne i de enkelte områder, herunder deres forbrug i lokalområdet, udlejningspræferencer, brug af feriehuset mm
  • Læs rapporten

Potentiale i ejernes merbrug

Undersøgelsen opgør desuden sommerhusejernes eget forbrug i deres feriehus. Det samlede forbrug i de fire områder var i 2017 ca. 3,6 milliarder årligt, hvilket svarer til ca. 50.000 kr. pr. feriehus om året. Deles forbruget ud pr. døgn, skabte hvert feriehus i gennemsnit et døgnforbrug i 2017 på ca. 565 kr. pr. døgn. Her er den største post forbruget på dagligvarer, efterfulgt af shopping samt restaurant og cafébesøg.

Alene i de undersøgte feriehusområder viser tallene, at der relativt nemt kan genereres en markant øget turismeomsætning ved en bedre udnyttelse af feriehuskapaciteten. Hvis sommerhusene i de undersøgte områder var beboet blot én weekend mere om året af feriehusejerne, ville det samlet give ca. 80 millioner kr. i lokal handel.