Vandring på Mors

Outdoor-turismens aktiviteter og aftryk i naturen

Foto: Mette Johnsen

Naturen er vores største attraktion, og den stigende interesse for outdoor-aktiviteter betyder en stigende benyttelse af naturen. Projektet undersøger, hvordan vi måler effekten af outdoor-turismen, og hvordan vi på baggrund af data kan sikre bæredygtig udvikling af outdoor-turismen.

Outdoor-turismen afhænger af en bæredygtig benyttelse af naturarealer, hvor kommercielle og ikke-kommercielle oplevelser skal udvikles i samspil med og ikke på bekostning af naturens ressourcer og kvaliteter.

Dette projekt er et pilotprojekt, der har til formål at give myndigheder og lodsejere en værktøjskasse til måling af outdoor-turismens aktiviteter og aftryk i naturen. Værktøjskassen skal betragtes som et første afsæt for, hvordan der kan tilvejebringes systematiseret data til vidensbaseret bæredygtig produktudvikling.

I projektet afdækkes dataindsamlingsmetoder, der kan anvendes til måling af outdoor-turismens aktiviteter og aftryk i naturen. Det vil sige, hvordan måles forskellige outdoor-aktiviteters aftryk på eksempelvis naturgrundlaget, dyre- og planteliv, mængden af affald og færdsel på og uden for afmærkede stier/ruter/faciliteter. Metodeafdækningen forventes at være et resultat af desktop research.

Med afsæt i konkrete metodeanbefalinger gennemføres udvikling og/eller tests af udvalgte metoder - dvs. indsamling og analyse af data ift. aktiviteter og aftryk i naturen.

Projektet skal munde ud i en metodeværktøjskasse med foreløbige konklusioner og anbefalinger til, hvilke målemetoder kan anvendes til måling og vurdering af outdoor-aktiviteters effekt på naturen. Disse anbefalinger og konklusioner skal være et nationalt første afsæt for tilvejebringelse af systematiseret data, der sikrer bæredygtig udvikling af outdoor-turismeproduktet.

Projektet er en indsats i projektet ’Vild med Natur - Bæredygtige outdoor-oplevelser’, der gennemføres i samarbejde med Destination SydkystDanmark og Destination Sjælland med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Projektet er ydermere støttet af midler fra Erhvervsministeriets Aftale om sommerpakke af juni 2020.

Vil du vide mere?