Data Protection Notice

Sidst opdateret april 2023

DATAANSVARLIG

Dansk Kyst og Naturturisme er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler.

Hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os.

Herunder finder du vores kontaktoplysninger:

Dansk Kyst og Naturturisme
Skeelslundvej 99, 1.
9440 Aabybro
Mail: info@kystognaturturisme.dk

Vi indsamler kun nødvendige personoplysninger til bestemte formål, som du kan læse mere om herunder, og vi sletter disse oplysninger igen, når der ikke længere er et legitimt formål med at behandle dem. Det kan du også læse mere om.

I forbindelse med behandling af personoplysninger har den registrerede en række rettigheder, de er beskrevet til slut i dokumentet.

MODTAGERE AF NYHEDSBREVE

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev via hjemmesiden, indsamler vi følgende personoplysninger: Navn, e-mail og organisation. Formålet med at indsamle disse oplysninger er at kunne sende nyhedsbrevet til dig fremover.

Vi registrerer desuden oplysninger om åbninger og klik i vores nyhedsbreve.

Retsgrundlaget for indsamling af de nævnte oplysninger er samtykke jfr. markedsføringslovens § 10, stk. 1, samt persondataforordningen artikel 6, 1, a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage – det gør du enten ved at afmelde dig direkte i nyhedsbrevet eller ved at give os besked på info@kystognaturturisme.dk.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand og oplysningerne overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

Oplysningerne behandles i Peytz Mail.

Oplysninger om personer, der afmelder sig fra vores nyhedsbrev slettes hvert halve år.

UOPFORDREDE ANSØGNINGER

Når vi har ledige stillinger, sker rekruttering gennem Ballisager. Hvis du uopfordret søger job hos Dansk Kyst og Naturturisme indsamler vi de oplysninger, du sender til os. Det drejer sig typisk om ansøgning og CV.

Hvis vi ikke har nogen jobmulighed, sender vi afslag til dig indenfor et par uger. I de tilfælde, hvor vi gerne vil gemme din ansøgning i en kortere periode, beder vi om dit samtykke, jfr. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. Dette samtykke kan du til enhver tid trække tilbage.

Når du får afslag, sletter vi din ansøgning i løbet af 6 måneder. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart og de overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

PROJEKTPARTNERE

Som projektpartner, skal man sikre, at projektets krav ift. partnere er overholdt, samt at tidsforbrug, deltagerkreds og aktiviteter er dokumenteret.

De oplysninger, vi indsamler, er typisk din kontaktinformation – navn, titel, telefon og e-mail – samt dit cpr.nr., din nuværende ansættelse og dine lønoplysninger. Oplysningerne får vi fra dig selv eller fra din arbejdsgiver.

Formålet med at behandle disse oplysninger er at planlægge, gennemføre, kontrollere, revidere, evaluere og effektmåle projektet. Retsgrundlaget for vores behandling af oplysningerne er dels persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c dels databeskyttelsesloven § 11, stk. 2. samt revisionsloven. Derudover kan der være lovhjemmel, der vedrører krav og programmer relateret til det specifikke projekt.

Med henblik på oplysningspligt kan dine oplysninger videregives til Erhvervsstyrelsen, revision, EU-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, European Anti-Fraud Office, andre offentlige myndigheder samt Erhvervsstyrelsens databehandlere. Retsgrundlaget for videresendelse af oplysningerne er dels persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b), dels revisionsloven. Derudover kan der være lovhjemmel der vedrører krav og programmer relateret til det specifikke projekt.

Oplysningerne opbevares digitalt 5 år + indeværende år efter projektet er afsluttet. Hvis der er statsstøtte i projektet, skal alt dokumentation opbevares indtil udgangen af 2033.

Oplysningerne overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

NÅR DU ER KUNDE ELLER LEVERANDØR

Når du er kunde eller leverandør indsamler vi typisk dine kontaktoplysninger. Det drejer sig om navn, arbejdsmail og -mobil. Disse oplysninger er en forudsætning for vores samarbejde og oplysningerne får vi fra dig.

Formålet med at indsamle personoplysninger er den konkrete opgaveløsning og vores dialog. Det kan fx være nødvendigt ift. at:

  • Opfylde en kontrakt med dig.
  • Levere varer og ydelser, du har bestilt.
  • Administrere din relation til os.

Retsgrundlaget for indsamling af oplysninger er persondataforordningens artikel 6, 1, b.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, ligesom dine oplysninger ikke overføres til lande udenfor EU/EØS.

Oplysningerne slettes efter 6 måneder, med mindre der er tale om offentligt tilgængelige data, der opbevares ud fra et interesseafvejningshensyn, så længe der er et legitimt formål.

NÅR DU ER GENEREL SAMARBEJDSPARTNER

Når du er generel samarbejdspartner hos os på grund af gensidige interesser, kan vi have behov for at indsamle dine kontaktoplysninger. Det drejer sig om navn, arbejdsmail og -mobil. Disse oplysninger er en forudsætning for vores samarbejde og oplysningerne får vi fra dig.

Formålet med at indsamle personoplysninger er den konkrete opgaveløsning og vores dialog. Det kan fx være nødvendigt ift.:

  • Administration af din relation til os.
  • Deltagelse i netværksgrupper, herunder udfærdigelse af deltagerlister m.v.
  • Håndtering af dine rettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.
  • Opfyldelse af netværkspligter, herunder opkrævning og betaling af deltagerbidrag m.v.
  • Afholdelse af sociale arrangementer, konferencer samt andre aktiviteter.
  • Brug af situationsbilleder taget i Dansk Kyst- og Naturturisme regi, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i virksomheden eller aktiviteter.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af netværksgrupper.

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Retsgrundlaget for indsamling af oplysninger er persondataforordningens artikel 6, 1, b.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, ligesom dine oplysninger ikke overføres til lande udenfor EU/EØS.

Oplysningerne slettes efter 6 måneder, med mindre der er tale om offentligt tilgængelige data, der opbevares ud fra et interesseafvejningshensyn, så længe der er et legitimt formål.

NÅR DU BRUGER VORES HJEMMESIDE WWW.KYSTOGNATURTURISME.DK

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi enkelte personoplysninger. Det kan du læse mere om i virksomhedens cookiepolitik, som du finder her: www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/om-os/cookies

SIKKERHED – SÅDAN PASSER VI PÅ PERSONOPLYSNINGERNE

Hos Dansk Kyst og Naturturisme har vi en intern it-sikkerhedspolitik, som alle medarbejdere er informeret om og kender. It-sikkerhedspolitikken indeholder instrukser og foranstaltninger, som beskytter dine personoplysninger. Det betyder, at vi i videst muligt omfang har sikret behandlingen af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.

Vi har faste procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger, ligesom vi har faste procedurer for lukning af adgange, når en medarbejder ikke længere behandler personoplysninger.

Vi foretager løbende backup og anvender kryptering, hvor det er nødvendigt.

Vores medarbejdere bliver løbende instrueret i håndteringen af personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@kystognaturturisme.dk. Øvrige kontaktoplysninger fremgår af afsnittet ”Dataansvarlig” øverst i dokumentet.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

DOKUMENTOPLYSNING

Dette er 2. version af Dansk Kyst- og Naturturismes persondatapolitik offentliggjort den 28.01.2020.