Lønstrup

Rekreativ klimatilpasning af kysterne

Foto: Flying October

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder for at tænke klimatilpasning af kysterne og rekreativ infrastruktur sammen. Formålet er bæredygtig turismeudvikling, hvor den rekreative infrastruktur understøtter erhverv og lokalsamfund, så samfundsværdien af klimarelateret kystudvikling styrkes.

Danmark er kendt for sine lange kyststrækninger og den korte afstand dertil lige meget hvor i Danmark, du befinder dig. Voldsom, hårdfør, mild og sårbar på én og samme tid udgør kystområderne med sine ca. 7.300 km Danmarks landskabelige kronjuvel. Den vilde vestkyst, de storslåede klitlandskaber og de lange strande, den milde frodige østkyst, fjordene og småøerne danner alle rammen om aktiviteter og oplevelser, der hvert år tiltrækker danske og internationale turister.

Kysten er en bærende del af vores historie og kulturelle selvforståelse. Vi bor, lever og arbejder ved kysterne. Landskabet, kystbyerne og havnemiljøerne, der knytter sig dertil, er noget, vi værner om og ønsker at beskytte. Derfor skal turismens potentiale som motor for lokal udvikling udnyttes - uden at det sker på bekostning af landskabelige og rekreative værdier.

Klimaudfordringer er en global realitet. I Danmark er vores kystområder, kystbyer og havne særligt udsatte forårsaget af et stigende hav- og grundvandsspejl, skybrud og stormflod, der medfører erosion af kysterne og oversvømmelser af kystnære landskaber og byer. Klimaforandringerne sætter vores kystområder under pres og udgør en akut samfundsmæssig udfordring, der understreger nødvendigheden af investeringer i kyst- og klimatilpasning i milliardklassen på nationalt plan.

Med udfordringerne tegner der sig også et stort potentiale – en historisk chance for at samtænke de forestående nødvendige investeringer med en mere holistisk kystudvikling, hvor klimatilpasning af kystområder, i højere grad end tidligere, kobles med en rekreativ infrastruktur. Derved styrkes samfundsværdien af klimarelateret kystudvikling gennem destinations- og lokal byudvikling ved blandt andet at bidrage med øget tilgængelighed til naturen og øget mulighed for erhvervs- og forretningsudvikling i kystområderne.

Helt konkret kan rekreativ infrastruktur bidrage til at skabe en merværdi i form af fx nye oplevelsesinfrastrukturer, servicefaciliteter og måske endda nye kystnære overnatningsformer.

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder derfor med at udvikle et inspirationskatalog med nationale og internationale eksempler, hvor klimatilpasning af kysten er indtænk som en rekreativ ressource. Formålet er at illustrere, hvordan koblingen klimarelateret kystudvikling og rekreativ infrastruktur, på forskelligvis, kan understøtte udviklingen af den totale turismeoplevelse samt bæredygtig udvikling og vækst i den lokale erhvervsudvikling og bosætningskraft på stærke feriedestinationer.

Med udgangspunkt i udviklingsplanerne for Vestkysten samt Sjælland og øerne vil vi i forlængelse af inspirationskataloget, i samarbejde med interesserede kommuner, tage initiativ til at udvikle et antal forsøgsprojekter, der understøtter samtænkning af investeringer inden for rekreativ kystudvikling, eller som selvstændigt kan tilføre ny oplevelsesværdi til et feriested.

Inspiration fra udlandet

Indsatsen er blandt andet inspireret af et kystbeskyttelsesprojekt i Katwijk, Holland. Projektet er realiseret i 2015 og udgør et dige, der trækker kystlandskabet helt ind i byen ved at fungere som klitlandskab og naturrum mellem byen og havet. Hertil har kystbeskyttelsesanlægget den dobbeltfunktion, at det også fungerer som parkeringskælder.

Vil du vide mere?