Indsatser_Rekreativ klimaudvikling

Rekreativ klimaudvikling af kysten

Foto: Flying October

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder for at tænke klimarelateret kystudvikling og rekreativ infrastruktur sammen. Formålet er bæredygtig turismeudvikling, hvor den rekreative infrastruktur understøtter erhvervet,  samfundsværdien af klimarelateret kystudvikling styrkes.

De danske kyst- og landdistrikter står over for to primære udfordringer. Den ene handler om at beskytte kyststrækningerne mod stigende havvandsspejl, stormflod og øget erosion – og i kystbyerne at håndtere stigende grundvandsspejl og voldsomme skybrud. En teknisk udfordring, der kræver fysiske anlægsinvesteringer i milliardklassen.

Den anden, at selvsamme geografiske områder oplever en devaluering som følge af en affolkning af landdistriktsområderne. Områderne har derfor brug for fornyet udvikling og vækst for at overleve.

I dag tænkes de to udfordringer uafhængigt af hinanden. Førstnævnte primært som en teknisk og miljømæssig udfordring og sidstnævnte primært som en udfordring med et socialøkonomisk fokus.

Stat og kommuner planlægger i de kommende år markante investeringer i kystbeskyttelse i kyst- og naturturismens geografiske kerneområder. Ved at samtænke offentlige og private midler inden for disse områder kan der skabes volumen og en større sikkerhed for den enkelte investering.

Helt konkret kan rekreativ infrastruktur bidrage til at skabe en merværdi i form af fx nye oplevelsesinfrastrukturer, servicefaciliteter og måske endda nye kystnære overnatningsformer.

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder derfor med at udvikle et inspirationskatalog med nationale og internationale eksempler på at tænke klimarelateret kystudvikling sammen med rekreativ infrastruktur. Formålet er at illustrere, hvordan koblingen mellem de to, på forskelligvis, kan understøtte udviklingen af den totale turismeoplevelse samt bæredygtig udvikling og vækst i den lokale erhvervsudvikling og bosætningskraft på stærke feriedestinationer.

Med udgangspunkt i udviklingsplanerne for Vestkysten samt Sjælland og øerne vil vi i forlængelse af inspirationskataloget, i samarbejde med interesserede kommuner, tage initiativ til at udvikle et antal forsøgsprojekter, der understøtter samtænkning af investeringer inden for rekreativ kystudvikling, eller som selvstændigt kan tilføre ny oplevelsesværdi til et feriested.

Inspiration fra udlandet

Indsatsen er blandt andet inspireret af et kystbeskyttelsesprojekt i Katwijk, Holland. Projektet er realiseret i 2015 og udgør et dige, der trækker kystlandskabet helt ind i byen ved at fungere som klitlandskab og naturrum mellem byen og havet. Hertil har kystbeskyttelsesanlægget den dobbeltfunktion, at det også fungerer som parkeringskælder.