Nordkyststien, rute 47

Kommunerne kan hente store gevinster ved at udbygge deres sti- og rutenetværk i naturen

10.1.2022
Foto: Sarah Green - VisitNordsjælland

Danmark står stærkt som outdoor-destination, men hvis potentialet skal forløses, er der behov for en langsigtet planlægning og sammenhængende udvikling af den rekreative infrastruktur.

Af Winni Grosbøll, direktør, Friluftsrådet og Jens Hausted, direktør, Dansk Kyst- og Naturturisme

Corona har medført vidtrækkende konsekvenser for store dele af det danske turismeerhverv, som fortsat kæmper med følgerne af massive nedlukninger og restriktioner. Men pandemien har imidlertid også accelereret interessen for autentiske naturoplevelser. Langt flere danskere har søgt oplevelser i naturen – også dem, som ikke tidligere har været aktive naturforbrugere, og vi forventer, at mange i langt højere grad vil have aktiviteter i naturen som omdrejningspunkt for valget af fritidsaktiviteter og feriemål fremadrettet.

Danmark står stærkt som outdoor-destination med styrker inden for blandt andet cykling og vandring, men hvis potentialet skal forløses, er der behov for en langsigtet planlægning og sammenhængende udvikling af den rekreative infrastruktur.

Det handler om at gøre naturen tilgængelig for såvel borgere som turister. Hurtig og nem adgang til natur har nemlig stor betydning for, om vi kommer ud og bruger naturen i vores fritid og på ferien.

En stærkere rekreativ infrastruktur vil i høj grad kunne komme landets kommuner til gavn. Der er nemlig mange fordele at hente, hvis man er villige til at prioritere og investere i dette område.

Højere livskvalitet for borgerne – mere omsætning for turismen

Borgere, der har en daglig gang i naturen, oplever betydelig større livskvalitet end dem, der sjældent eller aldrig bruger naturen. Det viser en ny analyse foretaget af Realdania og Bolius fra november 2021. Når danskerne bliver bedt om at pege på den vigtigste årsag til, hvorfor de har valgt deres nuværende bopæl, kommer naturen ifølge analysen ind på en førsteplads. Udvikling af en stærk rekreativ infrastruktur, der skaber bedre adgang til naturen, handler altså i sidste ende om langt mere end turisme og gode fritidsaktiviteter - det har også stor betydning for den generelle folkesundhed og danskernes livskvalitet.

Flere steder i Danmark er der allerede foretaget markante investeringer i udvikling af oplevelsesrig natur og gode friluftstilbud de seneste år, så nu handler det om at fortsætte arbejdet og samtidig omdanne områderne til attraktive og bæredygtige ferietilbud.

Turisme skaber omsætning og jobs i hele landet, og turisterne er med til at skabe en efterspørgsel, der også kommer lokalbefolkningen til gavn i form af for eksempel kulturtilbud, bedre adgang til naturen og generel erhvervsudvikling i kommunerne. En god rekreativ infrastruktur, som er tilrettelagt i relation til eksempelvis butikker, caféer og oplevelsesudbydere - også i byerne uden for de større ferieområder - vil således understøtte erhvervsaktørerne og have positiv indflydelse på muligheden for at flere helårsåbne butikker og deraf på øget bosætning.

Behov for planlægning og investeringer

Men infrastrukturen er i dag stadig ikke helt i det gear, vi kunne ønske os. Eksempelvis er langt størstedelen af Danmarks officielle cykelnetværk skabt med det formål at komme fra A til B og tager i dag i mindre grad højde for de ønsker, som langt de fleste borgere, rekreative brugere og turister har om gode oplevelser, servicetilbud og fleksibilitet. Ligeledes findes et utal af stier, ruter til både vandring, ridning og løb - men i mange tilfælde er infrastrukturen fragmenteret. En sammenhængende infrastruktur i nærhed til områder med periodevis høj koncentration af gæster vil kunne give flere gæster adgang til gode naturoplevelser - og samtidig sikre en mere bæredygtig adfærd hos de besøgende i naturen.

Det bør kommunerne tage bestik af. De bør udnytte mulighederne for at planlægge for og investere i endnu bedre rammer for bevægelse i naturen samt prioritere plads til rekreative områder i byudviklingen. Det kan nemlig danne grobund for fællesskaber og aktiviteter i naturen, samt udvikle både de stier og systemer, der allerede eksisterer i dag, og samtidig investere i en infrastruktur, der matcher nye behov.

Nationale initiativer skal forankres og eksekveres lokalt

Regeringen har allerede bevilget millioner til udvikling, test og udbredelse af et nationalt knudepunktsnetværk for rekreativ cykling. Og samtidig igangsat arbejdet med at etablere et nationalt net af stier og ruter i Danmark, som skal bidrage til at udbrede kendskabet til naturen.

Det er samtidigt i dag alt for svært for både lokale og turister at planlægge ture ud i naturen, fordi der ikke findes en fælles platform til formidling af, hvilke stier og ruter, der findes, og fordi der ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem stierne i mange områder. En vigtig opgave for kommunerne bliver derfor at indsamle, opdatere og udbygge data omkring de rekreative muligheder. Data skal nemlig danne hele grundlaget for at planlægge og udvikle et sammenhængende netværk med rekreative oplevelser og den efterfølgende formidling til borgere og turister.

De statslige midler er et første vigtigt skridt, men de gør det ikke alene. Initiativerne skal også forankres og eksekveres lokalt.

Den fysiske udrulning af et nationalt net af cykelknudepunkter og rekreative stier forventes at ske over en årrække i takt med, at der skaffes finansiering og opbakning i kommunerne. Vi håber derfor, at rekreativ udvikling vil stå højt på kommunernes dagsorden, når de nyvalgte byråd trækker i arbejdstøjet, så de får maksimal udnyttelse af de igangværende indsatser og griber muligheden for at styrke de rekreative tilbud til borgere og turister.

Jens Hausted
Vil du vide mere?

Direktør/CEO

jha@kystognaturturisme.dk