Luftfoto af Endelave

Turismeplaner for Aarø og Endelave sætter retning for bæredygtig udvikling på småøer

29.6.2023
Foto: Sarah Green

Turismen er afgørende for småøernes levegrundlag, men øerne udfordres af pres på kapaciteten i højsæsonen og få besøgende i lavsæsoner. Nu er udviklingsplaner for Aarø og Endelave klar – og de vil bl.a. danne grundlag for en generel metode til bæredygtig turismeudvikling i en ø-kontekst.

De danske småøer er med deres unikke natur, omkransende vand og et dæmpet tempo i stigende grad populære feriemål i sommerhalvåret. Det er positivt, da turismen er afgørende for småøernes levegrundlag. Den høje efterspørgsel medfører dog også et pres på øernes basale infrastruktur og en mangel på kapacitet i højsæsonen.

I samarbejde med LAG Småøerne har Dansk Kyst- og Naturturisme derfor taget initiativ til at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for tre småøer. Planerne skal understøtte den bæredygtige udvikling af de små øer som attraktive feriemål, hvor turismen bidrager positivt til lokalsamfundet. Nu ligger planer for Aarø og Endelave klar, og sammen med en kommende udviklingsplan for Orø, kommer de til at danne grundlag for en tværgående opsummering og erfaringsopsamling.

”De danske småøer har hver deres særlige kendetegn, kvaliteter og potentialer, som turismeudviklingen skal tage afsæt i. Men der er også fællestræk og nogle fælles greb, som med fordel kan gå igen. Ved at arbejde med de tre planer kan vi forfine en fremgangsmåde og metode samt nogle udviklingsprincipper, som kan anvendes på øvrige småøer i Danmark,” fortæller Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Hos LAG Småøerne ser man frem til at få en opdateret udviklingsmetode, der specifikt kan fremme en bæredygtig turismeudvikling på småøerne:

”Mange af vores småøer deler de samme udfordringer, når det kommer til pres på infrastruktur og kapacitet i højsæsonen. Og også når det gælder behovet for at sprede gæsterne over alle sæsonerne, så de erhvervsdrivende har et levegrundlag hele året – og så turismen dermed i endnu højere grad er med til at styrke bosætning og helårsliv. Derfor ser vi meget frem til, at vi kan være med til at udbrede arbejdet med strategisk-fysiske udviklingsplaner. Vi har allerede erfaret med planerne for Endelave og Aarø, at der i den proces kommer mange nye ideer og gode løsninger op til overfladen,” fortæller Morten Priesholm, projektkoordinator hos LAG Småøerne.

Havnen og byen som knudepunkt på Endelave

Endelave har som mange af de andre danske småøer også sin helt særlige natur. Hvert år besøges øen af mere end 40.000 turister, som bl.a. tiltrækkes af øens vilde kaniner og den relativt nye vandrerute, Kaninoen.

Øens besøgende består dog primært af dagsturister, som ikke bidrager til den lokale omsætning. Det kan tilskrives et manglende udbud af kommercielle produkter, spisesteder og overnatningskapacitet.

I den strategisk-fysiske udviklingsplan for Endelave er der særligt fokus på at styrke Endelave By og Havn som knudepunkt for turisme og bosætning.

”Turismen på Endelave skal være en drivkraft for et levedygtigt lokalsamfund, og der er store potentialer for at sikre bæredygtige investeringer i overnatningskapacitet, rekreativ infrastruktur og et kvalitetsløft til byen og havnen,” fortæller Helle Berthold Rosenberg, direktør hos Destination Kystlandet, og tilføjer:

”Planen viser bl.a. potentialerne i at udvikle havnen til en ny attraktiv ankomst med flere kommercielle funktioner og en bedre logistik, som skaber plads til mere ophold og tryghed for fodgængere.”

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Endelave er blevet til i et samarbejde mellem Endelave Beboerforening, Destination Kystlandet, Horsens Kommune, Dansk Kyst- og Naturturisme og med støtte fra LAG Småøerne.

Planen har desuden forbindelse til en tilsvarende strategisk-fysisk udviklingsplan, der er på vej for Horsens Fjord.

Aarø skal tiltrække gæster hele året som natur-ø

Aarø oplever også et markant turismetryk i højsæsonen og mangel på kapacitet til at imødekomme efterspørgslen. Samtidig har øens virksomheder det vanskeligt i lavsæsoner, hvor deres forretningsgrundlag indsnævres væsentligt.

På Aarø udgør øens særlige natur det helt store udviklingsgrundlag. I den strategisk-fysiske udviklingsplan for Aarø er fokus derfor på, hvordan Aarø som bæredygtig natur-ø kan tiltrække flere beboere og turismevirksomheder og etablere flere overnatningstilbud.

Sideløbende med udviklingsarbejdet arbejder Naturstyrelsen på at realisere et klima-lavbundsprojekt, hvor landbrugsarealer genoprettes til den oprindelige natur. Et muligt kommende naturopretningsprojekt, der kan give op til et fordoblet areal af beskyttet natur på øen.

”Med en skarp profilering på Aarø som natur-ø i særklasse og med udgangspunkt i det stærke lokalsamfund på Aarø skal vi fremme og styrke øens udvikling til en bæredygtig turismedestination med øget helårsbeskæftigelse,” fortæller Lene Lindberg Marcussen, afdelingsleder i planafdelingen hos Haderslev Kommune, og fortsætter:

”De konkrete tiltag i planen rummer bl.a. en udvikling af havnen med nye klimatilpassede havnehuse samt nye rekreative muligheder og adgang til unikke og mangfoldige naturområder fx via oplevelsesrige ø-stier. Derudover vil Naturstyrelsens klima-lavbundsprojekt, hvis det realiseres, være et unikt trækplaster ift. at formidle og fremvise konkrete løsninger på klimaforandringerne.”

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Aarø er igangsat af Haderslev Kommune og Dansk Kyst- og Naturturisme med bidrag fra LAG Småøerne. Arbejdet med udviklingsplanen har desuden været fulgt af medlemmer fra Aarø Beboerforening, Haderslev Erhvervsråd og Destination Sønderjylland. Planens vision og strategi ligger i tråd med den øvrige kultur- og turismeudvikling i Haderslev Kommune.

Emmely Urth Staghøj
Vil du vide mere?

Udviklingskonsulent

emu@kystognaturturisme.dk