Dansk Kyst- og Naturturisme
Lyngvig Fyr

Erfaringskatalog: Vækstprojekter

3/1/2020

Udveksling og udvikling af viden på tværs af otte vækstprojekter

Dansk Kyst- og Naturturisme har igangsat otte vækstprojekter, der skal være med til at indfri ambitionerne i ’Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark’.

Projekterne er igangsat på baggrund af et omfattende analysearbejde, der bl.a. har vurderet stedernes kritiske masse, kortlagt oplevelsesprofiler og peget på potentialer for udvikling.

I forbindelse med realisering af projekterne har Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med BARK Rådgivning faciliteret et netværk på tværs af vækstprojekterne. Processen har haft til formål at dele viden opbygget i vækstprojekterne på tværs af destinationerne.

Dette katalog samler op på erfaringer, viden, metoder og rapporter genereret i og på tværs af otte vækstprojekter og behandler nogle tværgående og centrale problemstillinger og løsninger.

Pennie F. Henriksen
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

pfh@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 28 76 59 35