Løvtag

Markedstest: Feriehus i nye rammer

1.6.2020
Foto: Søren Larsen

Markedstest af nye overnatningskoncepter på campingpladser og lystbådehavne

Dansk Kyst-og Naturturisme har med projektet ”Feriehus i Nye Rammer” arbejdet med, hvordan der kan etableres ny og markedsrelevant overnatningskapacitet på campingpladser og i lystbådehavne.

Årsagen til dette er, at de to overnatningsformer generelt set ikke har haft del i den samlede vækst, der har præget kyst-og naturturismen de seneste år. Begge overnatningsformer vurderes dog at have potentiale til at tiltrække nye målgrupper, hvis de udvikler og tilbyder nye produkter, der i højere grad er tilpasset markedets efterspørgsel.

Dansk Kyst-og Naturturisme har i samarbejde med fire turismevirksomheder testet fire nye overnatningskoncepter, der på hver sin måde udvider det klassiske udbud af overnatningskapacitet på campingpladser og i lystbådehavne –både ift. koncept og serviceydelser.

Formålet med nærværende undersøgelse er at markedsteste fire nye overnatningskoncepter, der er en del af enten en eksisterende campingplads eller lystbådehavn, men som adskiller sig betydeligt ift. eksisterende produkter.

Undersøgelsen bygger på en dataindsamling bestående af tre faser, som er opsamlet i denne rapport: 

  1. Kvalitativ undersøgelse af her-og-nu oplevelser, med bl.a. en mobiletnografisk undersøgelse blandt 15 par/familier.
  2. Kvalitativ undersøgelse af retrospektiv evaluering, med kvalitative dybdeinterviews  
  3. Kvantitativ koncepttest, med en kvantitativ måling blandt 1.002 respondenter

Undersøgelsen er udført af Epinion på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme. 

 

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk