Her finder du analyser publiceret af Dansk Kyst- og Naturturisme.

Konceptkatalog - Vestkystens profilstrande

Som et led i eksekveringen af Udviklingsplan for Vestkysten har syv kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme udarbejdet et konceptkatalog, der folder ideen om profilstrande ud på syv udvalgte strande og identificerer mulige eksempelprojekter. 

Download kataloget

Tilfredshedsanalyse 2019

Analysen kortlægger turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark i 2019. I rapporten gengives resultaterne på tværs af 37 feriesteder, og der gives dermed et samlet billede af feriegæsternes opfattelse af de danske kyst- og feriesteder.

Læs hele rapporten.

Handleplan for outdoor-turismen i Danmark 2020-2022

Handleplanen har til formål at skabe rammer, retningslinjer og modeller for udvikling af en forretningsorienteret outdoor-turisme. Handleplanen skal sikre de bedste betingelser for, at Danmark kan udvikle sig til et af Europas bedste rejsemål for outdoor-oplevelser.

Læs hele rapporten.

Dansk image- og potentialeanalyse 2019

Rapporten viser danskernes ferieadfærd, kendskab og opfattelse af danske og udenlandske feriedestinationer. Det er tredje gang, der er gennemført en image- og potentialeanalyse på marked Danmark. Første gang var i 2016. I 2019 har der desuden været særligt fokus på måling af betydningen af bæredygtig turisme blandt den danske befolkning.

Læs hele rapporten.

Tiltræk investeringer i kyst- og naturturismen - en guide til kommuner

Denne guide er målrettet den kommunale ledelse - borgmestre, kommunaldirektører, planchefer, m.fl. samt kommunale medarbejdere, der arbejder med at udvikle kyst- og naturturisme og tiltrække investeringer. Guiden er udarbejdet som led i et projekt om investeringsfremme på tværs af tre vækstprojekter i Varde og Ringkøbing Skjern kommuner, Hjørring og Jammerbugt kommuner og Syddjurs, Norddjurs og Aarhus Kommuner.

Læs guiden

Feasibility-studie - Danmarks Nationale Outdoor-center på Bornholm

Analysen undersøger mulighederne for etablering af et fysisk og netværksbaseret outdoor-center på Bornholm. Studiet indgår i Vækstprojekt Bornholm, som har til formål at styrke outdoor-turismen på Bornholm gennem udvikling af fysiske rammer, infrastruktur, undersøgelser og samarbejder.

Læs hele rapporten.

Læs PIXI-udgave af rapporten.

Gæsteanalyse 2018

Denne analyse giver i indsigt i, hvordan gæster i udvalgte byer i kyst- og naturturismen i Danmark bruger byen som udflugtsmål i sommeren 2018. Herunder hvad formålet med besøget er, hvilke aktiviteter de benytter sig af samt viden om opholdslængde, transporttid, kendskab og informationssøgning.

Læs hele rapporten.

Forretningsklynger i Nationalpark Mols Bjerge

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projektet 'Et outdoor-center i dansk perspektiv', der ville udvikle og synliggøre outdoor-aktiviteter i Nationalpark Mols Bjerge. Rapporten samler op på metoder og erfaringer og præsenterer et forretningskoncept samt en femårig plan for udviklingen af et outdoor-center i Nationalpark Mols Bjerge.

Læs hele rapporten.

Potentialeanalyse - Vestkystens turismevækstklynge

Kommunerne Ringkøbing-Skjern og Varde udgør, med feriestederne Henne Strand, Blåvand, Hvide Sande og Søndervig, vækstprojektet “Vestkystens Turismevækstklynge”. Indeværende analyse har overordnet til formål at identificere udviklingspotentialer og gaps mellem gæsternes oplevelse af et besøg på de fire feriesteder og projektets overordnede mål om at skabe et troværdigt og sammenhængende ferieområde på tværs af de to kommuner

Læs hele rapporten.

Forretningsudvikling og værdikæder for outdoor-turisme

Dette Best Practice-katalog er udarbejdet i regi af det dansk-tyske projekt REACT. Det samler værktøjer, metoder og cases fra arbejdet med forretningsudvikling og værdikæder inden for outdoor- og SIT-turisme (Special Interest Tourism).

Læs hele rapporten.

Dansk image- og potentialeanalyse 2018

Rapporten viser danskernes ferieadfærd, kendskab og opfattelse af danske og udenlandske feriedestinationer. Det er tredje gang, der er gennemført en image- og potentialeanalyse på marked Danmark. Første gang var i 2016.

Læs hele rapporten.

Feriehusanalyse 2018

Analysen kortlægger danske feriehusejeres brug og udlejning af eget feriehus samt deres forbrug i lokalområdet. I rapporten beregnes desuden den estimerede økonomiske effekt ved en meranvendelse af feriehusene fra feriehusejerne.

Læs hele rapporten.

Feasibilityanalyse - Feriehus i nye rammer

Rapporten præsenterer otte scenarier for, hvordan campingpladser og lystbådehavne kan etablere rentabel og markedsrelevant overnatningskapacitet. Analysen indeholder desuden en kortlægning af reguleringsmæssige, økonomiske og markedsmæssige forhold.

Læs hele rapporten.

Tilfredshedsanalyse 2017

Analysen kortlægger turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark i 2017. I rapporten gengives resultaterne på tværs af 40 feriesteder, og der gives dermed et samlet billede af feriegæsternes opfattelse af de danske kyst- og feriesteder.

Læs hele rapporten.

Dansk image- og potentialeanalyse

Rapporten viser danskernes ferieadfærd, kendskab og opfattelse af danske og udenlandske feriedestinationer. Det er anden gang, der er gennemført en image- og potentialeanalyse på marked Danmark. Første gang var i 2016.

Læs hele rapporten.

Oplevelsesprofiler for de 20 særlige feriesteder og stærke destinationer i Danmark

Formålet med analysen er at nyttiggøre data fra de allerede gennemførte gæstetilfredshedsanalyser i 2013-2015 for at få en mere dybdegående analyse og forståelse af de oplevelsestyper og af den kombination af oplevelsestyper, der indgår i den udviklingsmodel for feriesteder og destinationer, som Dansk Kyst- og Naturturisme har fastlagt i sin strategi- og handlingsplan.

Læs hele rapporten.

Læs bilagsnotat.

Analyse af kritisk masse for kyst- og naturturismen i Danmark 2016

Videncenter for Kystturisme lavede i 2012 en rangordning af kommunerne i dansk kystturisme og udvalgte bl.a. på den baggrund 20 særlige feriesteder til videre udvikling bl.a. gennem potentialeplaner. Dansk Kyst- og Naturturisme har igangsat en langsigtet proces ligeledes rettet mod et antal prioriterede feriesteder og/eller feriestedsalliancer. I den forbindelse har Dansk Kyst- og Naturturisme anmodet Center for Regional- og Turismeforskning om en opdatering af udvalgte data fra kortlægningen af dansk kystturisme foretaget i 2012 samt en rangering af kommunerne og de særlige feriesteder efter samme principper som i 2012.

Læs hele rapporten.

Rentable forretningsmodeller for aktiv naturturisme

Rapporten kigger nærmere på forretningsmodeller blandt en række succesfulde erhvervsaktører inden for aktiv naturturisme i Danmark. Undersøgelsen indkredser nogle af de årsager, som erhvervsaktørerne fremhæver som væsentlige for deres succes og forsøger at tegne et billede af deres forretningsmodel og dens tilblivelse.

Læs hele rapporten.

SIT-turisme & værdikæder: Værktøjer og cases til udvikling

Denne manual er en samling af metoder og redskaber til at arbejde med forretnings- og produktudvikling inden for SIT-turisme i tæt samarbejde med erhvervet. Den er udarbejdet til partnerne i Interreg-projektet REACT, men vi håber, at mange kan få glæde af den.

Læs hele rapporten.

Læs hele rapporten - tysk version

Destinationsudvikling og turismeinvesteringer

Rapporten studerer det overordnede spørgsmål, hvordan forholdet - i et destinationsudviklingsperspektiv - er mellem offentlige og private investeringer i de to tyske delstater, der ligger tættest på Danmark: Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern.

Læs hele rapporten.

Dansk Image- og Potentialeanalyse

Rapporten viser danskernes ferieadfærd, kendskab og opfattelse af danske og udenlandske feriedestinationer.

Læs hele rapporten.

Afdækning af vækstpotentialerne på campingområdet

Foranalysen er udarbejdet for at gøre det muligt at accelerere udviklingen af campingpladserne og de muligheder, som kommer med den barslede liberalisering af planloven og regler om strandbeskyttelse, og samtidig gøre udviklingen så kvalificeret som muligt.

Læs hele rapporten.

Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

Analysen kortlægger turismevirksomheders vækstplaner og vækstambitioner i sammenhæng med deres kompetenceudviklingsbehov. Rapporten viser, at 46% af virksomhederne har udarbejdet forretnings- eller vækstplaner, men den viser desuden, at de har svært ved at indfri ambitioner om vækst på grund af manglende kompetencer hos de ansatte. Analysen er foretaget i sidste kvartal af 2015.

Læs hele rapporten.

Tilfredshedsanalyse 2015

Analysen kortlægger turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark i 2015. I rapporten gengives resultaterne på tværs af 43 feriesteder, og der gives dermed et samlet billede af turisternes opfattelse af de danske kyst- og feriesteder. Der sammenlignes i øvrigt med resultater fra undersøgelser foretaget i 2013 og 2014 i forhold til centrale parametre som tilfredshed og anbefalingsvillighed.

Læs hele rapporten.

Mystery Shopping og Exit Polls 2015

Undersøgelsen belyser turisters oplevelse af detailbutikker, spisesteder og turistkontorer med fokus på medarbejderens service, imødekommenhed og ønske om at hjælpe med turismerelaterede forespørgsler i lokalområdet. Der sammenlignes i øvrigt med undersøgelser foretaget i 2013 og 2014.

Læs hele rapporten.