Nyhed_Udviklingsplan for Sjælland

Ny udviklingsplan skal styrke Sjælland som destination

9/6/2019
Foto: Mette Johnsen

En fælles udviklingsplan skal forløse et uindfriet potentiale på Sjælland og øerne ved at give udvalgte feriesteder et kvalitetsløft. I løbet af sommeren er styrkepositioner og potentialer blevet kortlagt, og det skal danne et solidt grundlag for det videre arbejde.

Sjælland har Danmarks største koncentration af sommerhuse og tiltrækker hvert år knap 5 mio. turistovernatninger. Men målt på udviklingen i antallet af overnatninger halter turismen i Region Sjælland efter resten af Danmark. I 2018 var der nemlig 0,4 % færre turistovernatninger på Sjælland og øerne end i 2017. Til sammenligning voksede turismen på landsplan med 3 %. Men den mangfoldige natur og kulturarv gør samtidig Sjælland til noget særligt, og turismen har et stort uudnyttet potentiale som væksterhverv.

Derfor er der nu en udviklingsplan for Sjælland og øerne på vej, som skal styrke Sjælland som destination til gavn for både besøgende og beboere – det sidste f.eks. i form af nye arbejdspladser. Planen vil bygge på det gode, der findes i forvejen, og skabe fokuseret udvikling på udvalgte steder – blandt andet ud fra principper om kvalitet og bæredygtighed. Konkret er målet at øge omsætningen skabt af turisme med mindst 2 mia. kr. frem mod 2025, så den samlede turismeomsætning på Sjælland og øerne kommer op på 15 mia. kr.

"Med en fælles udviklingsplan vil vi styrke turismen på Sjælland ved at skabe en stærkere sammenhængskraft og prioritere udviklingen der, hvor der er allermest potentiale. Sjælland har meget at byde på af kultur- og naturoplevelser, og vi vil også se på, hvordan vi kan udnytte synergieffekterne med storbyturismen i København. Med Realdanias beslutning om at gå ind i arbejdet har vi fået samlet et stærkt hold," siger formand for styregruppen og bestyrelsesmedlem i Dansk Kyst- og Naturturisme, Helle Reedtz-Thott.

Det er de 17 sjællandske kommuner, turistorganisationerne på Sjælland og øerne og Dansk Kyst- og Naturturisme, der i fællesskab finansierer og samarbejder med Realdania om projektet med en fælles udviklingsplan. Arbejdet er desuden medfinansieret af erhvervsfremmemidler fra Region Sjælland.

"Forudsætningerne for at skabe en større omsætning er til stede. Sjælland har et stærkt udgangspunkt på flere felter, bl.a. inden for fødevarer, som kan bringes bedre i spil gennem et tættere samarbejde på tværs af geografi og værdikæder. Der er behov for en stærkere tematisering af det sjællandske DNA og for flere investeringer i overnatningskapacitet, men det er vores forventning, at vi vil kunne skabe mere turisme, også i den eksisterende kapacitet bl.a. ved at få mere ud af ydersæsonerne," siger John Brædder, som er borgmester i Guldborgsund Kommune og medlem af styregruppen for projektet.

Udviklingsplanen for Sjælland og øerne bygger videre på erfaringer, som Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania har gjort på den jyske vestkyst om en fælles udviklingsplan for et større geografisk område. Her har man defineret nogle principper for udviklingen af kystbyerne på Vestkysten, som nu vil blive overført til en sjællandsk virkelighed.

"De 17 kommuner i KKR Sjælland har sammen med Erhvervsministeriet taget initiativ til den fælles udviklingsplan. Den kan være med til skabe ny vækst og danne afsæt for en koordineret og fokuseret indsats samt tiltrække nye private investeringer i turismen, og det har vi i kommunerne store forventninger til," siger formand for KKR Sjælland, Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

Som første fase af projektet gennemføres en omfattende analyse af de sjællandske turismepotentialer, der udføres af Wilke i samarbejde med Lea Kvistgaard (Kvistgaard Evaluation and Analytics). Analysen vil bestå af flere delanalyser, herunder en kortlægning og analyse af de stedbundne potentialer, en afdækning af interessen for at holde ferie i området i Danmark og Tyskland samt interview med turister, erhvervsaktører, kommuner og destinationer. Kortlægningen er blevet gennemført i løbet af sommeren, og resultaterne fra analysen offentliggøres sidst på efteråret. Udviklingsplanen forventes lanceret primo 2020.