Par på elcykler

Pulje til udrulning af cykelknudepunktsnetværk

Foto: Daniel Villadsen

For at understøtte og accelerere udrulningen af et cykelknudepunktsnetværk i hele Danmark åbnes for en pulje, som alle landets kommuner kan søge. Puljen støtter arbejdet med at kvalitetssikre og forfine kommunale cykelknudepunktsnetværk.

I et cykelknudepunktsnetværk er der fokus på det rekreative. Her forbindes eksisterende cykelvenlige strækninger af knudepunkter. Strækninger udvælges, så de går uden om store hovedveje og larmende trafik, og i stedet passerer smuk natur, faciliteter og lokale seværdigheder. Målet er ikke at komme hurtigt fra A til B, men at nyde turen mest muligt.

Udpegning af knudepunktsnetværk

Arbejdet med et cykelknudepunktsnetværk sker i tre faser:

Knudepunktsnetværkets faser

Dansk Kyst- og Naturturisme vil i løbet af 2023 udpege et digitalt betanetværk for hele Danmark.

Betanetværket vil være første digitale version af et sammenhængende rekreativt cykelknudepunktsnetværk. Betanetværket udpeges på baggrund en mængde datakilder, som alle er kvalitetssikrede og nøje udvalgte - og med afsæt i en række principper og kriterier, der skal sikre den gode cykeloplevelse.

Efterfølgende skal betanetværket kvalificeres af de relevante kommuner og forfines til et konceptnetværk, før et endeligt netværk af knudepunkter kan formidles digitalt og skiltes som fysisk etableret netværk.

Ny knudepunktsskiltning til cykelnetværket testes parallelt i samarbejde med Dansk Cykelturisme og Vejdirektoratet, og testforløbet forventes afsluttet i 2024.

Udrulningspuljen

Interesserede kommuner kan søge om støttemidler til arbejdet med at kvalitetssikre og forfine egne kommunale betanetværk frem til et endeligt konceptnetværk.

  • Puljen er i alt på 1,5 mio. kr.
  • Ansøgerkommuner kan søge op til 150.000 kr. pr. kommune

Der kan søges tilskud til

  • konsulentassistance til intern proces eller
  • midlertidig ansættelse

Læs mere i ansøgningsmaterialet

Rammer for støtte

  • Midlerne fra puljen udbetales i 2023 til de kommuner, der godkendes efter ansøgningsfristen
  • Man skal som kommune forvente at afsætte medarbejdertimer til en værdi af mellem 50.000-100.000 kr. alt efter, hvor stort areal kommunen har
  • Der stilles ikke krav om fremsendelse af timeregistrering, men det anbefales, at kommuner, der modtager midler, registrerer timeforbruget internt ift. revision
  • Modtagerkommuner forpligter sig til at afsøge mulighederne for at afsætte budget til skiltning mod et helt eller delvist cykelnetværk fra 2024. Det anbefales at igangsætte interne processer for dette allerede fra 2023, og ansøger bedes forholde sig til dette i ansøgningen

Sådan søges puljen