Strategisk udviklingsplanlægning på småøerne

Strategisk udviklingsplanlægning på småøerne

8.2.2024
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme har arbejdet med bæredygtig udvikling af småøer for Endelave, Aarø og Orø. En ny rapport har sammenfattet erfaringer, anbefalinger og udfordringer gennem en tværgående indsats med de tre øer, til et redskab for fremtidige udviklingsplaner for andre ø-geografier.

De danske småøer har stor tiltrækningskraft med deres unikke natur, kultur og særlige kendetegn. Især i de seneste år har øerne oplevet en stor stigning i antal besøg. Dette skyldes bl.a. sommerpakker, reducerede færgepriser og intensiveret markedsføring. Det øgede gæstetryk er gavnligt for øernes levegrundlag, men kan belaste naturen og øernes infrastruktur og kapacitet.

I samarbejde med LAG Småøerne har Dansk Kyst- og Naturturisme udarbejdet tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for hhv. Endelave, Aarø og Orø. Det er viden, erfaringer og anbefalinger indsamlet fra de involverede kommuner og destinationsselskaber, der nu er sammenfattet i en tværgående publikation under navnet ’Strategisk udviklingsplanlægning på småøerne’. Rapporten er tiltænkt som et redskab for fremadrettet udarbejdelse af udviklingsplaner for andre ø-geografier i Danmark til gavn for kommune, destinationsselskaber og lokale.

”På småøerne arbejder man med en arealkabale, som kan være udfordrende at få til at gå op. Gennem strategisk udviklingsplanlægning får man planlagt for et længere perspektiv, hvor turisme og hverdag samtænkes. I den tværgående indsats er der samlet erfaringer og anbefalinger fra arbejdet med de tre øer, som andre danske småøer kan anvende i fremadrettet udviklings- og planarbejde. Vi har oplevet et stort lokalt drive i de tre planer, og får man det koblet op på lokalt ejerskab og en engageret kommune, kan indsatserne fra planerne nå rigtig langt,” fortæller Jacob R. Kirkegaard Larsen, udviklingsdirektør hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Samarbejde, kommunikation og inddragelse er vigtigt

Ifølge rapporten er SFU-formatet et oplagt redskab i arbejdet med småøer, men forudsætter et stærkt og inddragende samarbejde mellem planens aktører, herunder lokale og kommune, både før, under og efter processen. Især efter planens færdiggørelse er det væsentligt, at samarbejdet fortsætter, så momentum fra planen fastholdes i en realiseringsproces. Småøerne består typisk af en mindre befolkning og med en fysisk distance til kommunen og beslutningstagere. Det er derfor vigtigt med et godt samarbejde og kommunikationsveje til kommunen, så større projekter kan løftes i fællesskab. Det er samtidig vigtigt, at de lokale føler et stærkt ejerskab til planen og dens indsatser, og at nogle projekter kan løftes af de lokale selv og ikke forudsætter inddragelse af myndigheder.

Et fælles ejerskab mellem lokale og kommune er altså væsentlig for, at planernes ambitiøse visioner og strategier på sigt kan løftes og realiseres og dermed skabe værdi for lokalsamfundet og turismeudviklingen.

En anbefaling i rapporten lyder, at man ved at inddrage og samarbejde på tværs af kommune og lokalsamfund kan forventnings- og behovsafstemme udviklingsmuligheder og løsninger, der kan sikre erhvervslivet, turismen, hverdagslivet og den grønne omstilling på småøerne.

Planlægning på de danske småøer er komplekse ”Maggiterninger”

I udarbejdelsen af rapporten er det erfaret, at de danske småøer er komplekse i et planmæssigt perspektiv. De beskrives som ”Maggiterninger” med mange planmæssige zoner, som kræver, at by-, område- og turismeudvikling tænkes sammen og planlægges for, både strategisk og helhedsorienteret. Småøerne besidder ofte unik bevaringsværdig natur og kan opleve at være stærkt begrænset af gældende rammevilkår i planloven og naturbeskyttelsesloven, herunder især strandbeskyttelse- og kystnærhedszoner. En anbefaling i rapporten belyser derfor nødvendigheden af et strategisk og holistisk perspektiv, når der kortlægges og planlægges for mulighedsarealer og potentialer på småøerne. Dette tydeliggør hvilke statslige og kommunale myndigheder, embedsmænd, større lodsejere og andre beslutningstagere, der skal inddrages i processen og samarbejdet om en strategisk-fysisk udviklingsplan.

Hos LAG Småøerne har man set frem til at få opdateret udviklingsmetoden, der specifikt kan fremme en bæredygtig turismeudvikling på småøerne og dermed styrke bosætningen og helårslivet. 

”Med den nye rapport om strategisk udviklingsplanlægning har kommuner, destinationer og lokalsamfund nu et rigtig godt redskab til at arbejde med nye turismeplaner. Rapporten lægger op til, at turismeudviklingen kan ske i sammenhæng med en mere bred udvikling af lokalsamfundet,” fortæller Morten Priesholm, projektkoordinator hos LAG Småøerne og fortsætter:

”Hos LAG Småøerne kan vi se et potentiale i, at flere småøer bruger metoderne. Og vi vil gerne bidrage til, at også de næste planer bliver udarbejdet i et regi, hvor vi er flere til at løfte den strategiske tænkning og planlægning – ligesom vi har gjort med SFU’erne for Endelave, Orø og Aarø.”

Rapporten ’Strategisk udviklingsplanlægning på Småøerne’ viser, at en strategisk-fysisk udviklingsplan er et godt og stærkt redskab for udviklingsplanlægning på småøerne, hvor man indtænker de forskellige planmæssige forhold og samtidig samarbejder om processen og tænker strategisk og langsigtet på tværs af kommunen og de lokale.


Fakta om ’Strategisk udviklingsplanlægning på småøerne’:

  • Rapporten tager udgangspunkt i tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for hhv. Endelave, Aarø og Orø. Sidstnævnte afventer politisk godkendelse.
  • På tværs af de tre geografier er der undersøgt fire centrale temaer med generel relevans: planlægning og planmæssige udfordringer, strukturelle udfordringer og kommunale forhold, bæredygtig erhvervsudvikling og samarbejde.
  • I processen bag rapporten er der identificeret fire vigtige anbefalinger på tværs af de fire temaer, der bl.a. sætter fokus på meningsfuldt samarbejde samt en veltilrettelagt proces før, under og efter SFU’en.
  • Opsamling på den tværgående indsats og anbefalinger til arbejdet med strategisk-fysiske udviklingsplaner for småøerne i Danmark er udarbejdet af Arkitema på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme og LAG Småøerne.
  • Projektet er udarbejdet med støtte fra Landdistriktsprogrammet

Seminar om ø-turisme: 

D. 18. marts afholder LAG Småøerne, i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, et seminar om de tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Endelave, Aarø og Orø samt om fundene i rapporten for den tværgående indsats. 

Seminaret finder sted i Odense og tilmelding sker til Morten Priesholm på mail: info@lag-smaaoerne.dk senest d. 7. marts. 

Læs mere om seminaret her

Emmely Urth Staghøj
Vil du vide mere?

Udviklingskonsulent

emu@kystognaturturisme.dk