Indsatser_Kapacitetsopbygning

Kapacitetsopbygning

Foto: Dennis Borup Jakobsen

Indfrielse af vækstmålene for overnatninger i kyst- og naturturis­men udfordres af, at der mange steder i landet mangler markedsrelevant overnat­ningskapacitet. Derfor arbejder Dansk Kyst- og Naturturisme for at etablere nye overnatningstilbud, der matcher markedets efterspørgsel.

Kyst- og naturturismen i Danmark er i vækst i disse år, men væksten har i høj grad været drevet af feriehusudlejning, mens andre overnatningsformer har stået stille eller oplevet tilbagegang. Derfor er der behov for at arbejde med, hvordan de overnatningsformer, der ikke har oplevet vækst, kan udvikles til at imødekomme markedets efterspørgsel.

I Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder vi med at udvikle ny, markedsrelevant overnatningskapacitet med forskellige tilgange. Blandt andet ved at etablere et vidensgrundlag for de reguleringsmæssige, økonomiske og markedsmæssige vilkår på området, indsamle inspirationscases fra ind- og udland samt konkrete værktøjer til brug i selve omdannelsesprocessen – fx til produkt- og konceptudvikling, der kan sikre en øget kommercialisering til gavn for aktørerne.

Vores fokus er særligt på optimering af arealer, der i dag allerede er udlagt til turisme eller rekreative formål, men hvor den eksisterende anvendelse af forskellige årsager ikke længere matcher efterspørgslen. Det gælder i særdeleshed campingpladser og lystbådehavne, hvor der er en overkapacitet, når vi ser på efterspørgslen efter det oprindelige produkt, og som derfor udgør et potentiale for en omdannelsesproces.

Formålet er samlet set at identificere nye muligheder i form af produkter, driftsformer og ejer­konstruktioner, der kan være afgørende for at transformere og opbygge ny, markedsrelevant overnatningskapacitet i kyst- og naturturismen.

Indsatsen Kapacitetsopbygning er en del af Dansk Kyst- og Naturturismes centrale indsats for destinationsudvikling og er koblet tæt sammen med vores indsats omkring Investeringsmodning. Den fælles ambition defineres af vores
Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark 2019-2021 og eksekveres blandt andet i arbejdet med Udviklingsplan for Vestkysten, Udviklingsplan for Sjælland og øerne samt øvrige strategisk-fysiske planer for Prioriterede destinationer.